Chwalcie, o, dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.

Niech imię Pańskie przebłogosławione
Po wszystkie wieki będzie uwielbione.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

Pan ma narody wszystkie pod nogami.
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

Kto się wżdy z Panem tym porówna, który
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry

I co na niebie, i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi
I z książętami na ławie posadzi.

On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.