Eucharystia

euchaCo to jest Eucharystia

Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest dopełnieniem tego wtajemniczenia. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z fundamentów całego życia chrześcijańskiego. Co więcej, Eucharystia nazywana jest źródłem i szczytem tego życia. Wszystkie inne sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają. Jest ona streszczeniem i podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej; Najświętszym Sakramentem, gdyż stanowi sakrament sakramentów.

Eucharystia bywa określana sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności, węzłem miłości, ucztą paschalną. Nazywana jest także Wieczerzą Pańską, gdyż stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami.

Pierwsi chrześcijanie nazywali z kolei Eucharystię Łamaniem Chleba, gdyż był to obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, który został wykorzystany podczas Wieczerzy przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu. Właśnie po tym geście uczniowie rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24,30-31).

Inne nazwy, które funkcjonują to: Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, Święta i Boska liturgia.

Najpopularniejszym określeniem jest jednak określenie Komunia Święta, ponieważ przez ten sakrament wszyscy wierni jednoczą się z Chrystusem i stają się uczestnikami Jego Ciała i Jego Krwi; Jego Ofiary.

Forma sakramentu Eucharystii nie zmieniła się w ciągu wieków, zgodnie ze słowami Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę!” (1 Kor 1 l, 24-25). Eucharystia jest nie tylko pamiątką Paschy Chrystusa (tzn. dzieła zbawienia, którego dokonał poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie), ale jest także jej aktualizacją, uobecnieniem:

Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 3)

Tym samym każda Eucharystia jest także ofiarą, a jej charakter ofiarny ukazuje się w słowach wypowiadanych przez kapłana: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20). Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną i tą samą ofiarą. Poprzez celebrację Eucharystii Kościół jednoczy się z liturgią niebieską.

Eucharystia jest również ofiarą wielbienia i dziękczynienia, którą Kościół, rozumiany jako Lud Boży, składa swojemu Ojcu. Jest wyrazem wdzięczności za wszystko, co Bóg uczynił. Przez Eucharystię Kościół głosi chwałę Pana w imieniu całego stworzenia.

Liturgia eucharystyczna

Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Apostołowie od początku przestrzegali tego nakazu i celebrowali „pamiątkę” Chrystusa, o czym wspomina w Dziejach Apostolskich św. Łukasz:  Codziennie trwali jednomyślnie...

Czytaj dalej

Cud eucharystyczny

W słownikach teologicznych cudem nazywa się wydarzenie spowodowane Boską interwencją, które wykracza poza naturalny porządek rzeczy. Cud jest znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej na Ziemi. Cudami eucharystycznymi nazywa się wszelkie cuda związane z sakramentem Eucharystii. Kościół zna ich obecnie około 140; mogą przyjmować one różne formy. Pojawiają się także w różnych okolicznościach –  czasami są „odpowiedzią” na...

Czytaj dalej

Warunki przyjęcia Eucharystii

Św. Justyn, pisarz chrześcijański żyjący w II w., w swoim dziele Apologia, wymienia następujące warunki przystąpienia do Eucharystii, które są aktualne do dziś: Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego zaznacza, że...

Czytaj dalej

Ustanowienie Eucharystii

Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Polecił ją Apostołom celebrować aż do dnia swojego powtórnego przyjścia (1 Kor 11,26). Opis ustanowienia Eucharystii znajduje...

Czytaj dalej